ศาลจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี
 1. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ
 2. ขายทอดตลาดพัสดุรถจักยานยนต์
 3. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 : Standby Court Interpreter และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 4. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 6. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี และอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ๒๔ หน่วย ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 8. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่มารายงานตัว
 9. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับ ๗-๘ (บ้านพักรองจ่าศาลฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 11. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศ
 12. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับ ๗-๘ (บ้านพักรองจ่าศาลฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 13. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ : Standby Court Interpreter
 14. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะ ค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
ระเบียบ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
 1. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 4. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 5. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง
 6. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 56
ช1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1260/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1548/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.61/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ275/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ508/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ509/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ515/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ516/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ110/61
แก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ120/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ127/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ143/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ192/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ198/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ199/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ200/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ203/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ206/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ207/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ208/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ209/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ210/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ211/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ212/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ213/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ214/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ215/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ216/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ217/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ218/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ219/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ221/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ222/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ223/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ240/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ559/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ565/60
นัดฟังการไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
มร4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
มร5/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลคดีอาญา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
มร5/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
มร8/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.2648/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
อ1096/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ1864/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ2824/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ2841/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ3407/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ652/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ749/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ771/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลีกฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ772/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ887/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ953/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ969/61
ตรวจสอบการตาย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ974/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.