ศาลจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี
 1. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ
 2. ขายทอดตลาดพัสดุรถจักยานยนต์
 3. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 : Standby Court Interpreter และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 4. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 6. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี และอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ๒๔ หน่วย ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. เรื่อง มาตรการในการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี
 8. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 9. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี (กยศ.,กรอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 10. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่มารายงานตัว
 11. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับ ๗-๘ (บ้านพักรองจ่าศาลฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 13. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศ
 14. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับ ๗-๘ (บ้านพักรองจ่าศาลฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 15. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ : Standby Court Interpreter
 16. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะ ค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 17. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (บ้านพักผู้อำนวยการ ฯ)
 18. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile Banking )
 19. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 20. เรื่อง ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 21. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี (e-bidding)
 22. เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 23. ยกเลิก ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี (e-bidding)
 24. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี (e-bidding) ฉบับประกาศ ณ วันที 18 ตุลาตม 2561
 25. เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศศาลจังหวัดปัตตานี ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี
 1. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี
 3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมจุดตรวจค้นวัตถุระเบิดศาลจังหวัดปัตตานี
 4. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ฯ (e-bidding)
 7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
 1. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 4. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 5. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง
 6. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ876/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00