ศาลจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปัตตานี Pattani Provincial Court : ศาลจังหวัดปัตตานีให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : ptnc@coj.go.th) ... สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๓๔๕-๐๓๘๘ ....ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี
 1. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ
 2. ขายทอดตลาดพัสดุรถจักยานยนต์
 3. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี และอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ๒๔ หน่วย ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 8. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับ ๗-๘ (บ้านพักรองจ่าศาลฯ)
 9. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศ
ระเบียบ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
 1. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 4. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
 5. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง
 6. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
ผบ31/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ32/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ33/61
ไกล่เกลี่ย แก้ข้อหา สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ3689/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ4112/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ4113/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ4114/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ4115/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ4116/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ4117/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ4118/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ30/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
พ41/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ42/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ43/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ531/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ2300/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ2538/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ2845/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ2897/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ3180/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ3298/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ381/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ3959/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ404/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ425/61
นัดดคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ463/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ575/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ634/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ639/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ640/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ642/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ649/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ653/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ654/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ655/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ87/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ908/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.